ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  30 Απριλίου 2018

              ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019
         Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371)
           Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Γυμνασίων» (Β΄ 1371) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.
                Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
             Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως 25 Ιουνίου 2018 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες ή η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου για την ταυτόχρονη διενέργεια της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων, η εξέταση πραγματοποιείται διαδοχικά ανά ομάδες υποψηφίων με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε οι ομάδες να μην έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους μέχρι το πέρας της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.
            Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371).
     Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής τους.


26 Απριλίου 2018

Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019         Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2018-2019 το χρονικό διάστημα των εγγραφών εκτείνεται από 2 έως 18 Μαΐου 2018.

        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

               Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
            α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
          β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
         γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
            δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
            ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

          ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
                    
                  Σύμφωνα με τις παρ.9 ,10 και 11, του αρ.7, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς/κηδεμόνες το ζητήσουν με σχετική δήλωση. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης.

                     ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ
Για τις σχολικές εγγραφές και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών Ρομά, ισχύει η με την υπ΄ αρ. 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και Ασύλου)
           Όσον αφορά στις εγγραφές μαθητών αιτούντων διεθνούς προστασίας τόσο στις ΔΥΕΠ όσο και στις τάξεις των σχολικών μονάδων, προβλέπονται :
α) Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.
           1)  Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου ή άλλο επίσημο εγγράφο, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των μαθητών
       2) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), προκειμένου να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν στο μάθημα της γυμναστικής, και
         3) Το Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμών ή Προφύλαξης, αναγκαίο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

21 Φεβρουαρίου 2018


Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και επιλεκτικά στη Δ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.188128/ 02-11-2017/Δ5 για το τρέχον σχολικό έτος 2017-18
Α.Στα πλαίσια της υποχρεωτικής  εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας για το σχολικό έτος 2017-18, σας  αποστέλλουμε  κατάσταση των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης για το Γ Τρίμηνο καθώς και τον ημερήσιο-εβδομαδιαίο προγραμματισμό τους.
Β.Η έναρξη του Γ΄ τριμήνου ορίζεται την 12 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα.
Γ.Η μεταφορά των μαθητών-τριών και συνοδών προς και από το κολυμβητήριο γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με την επίδειξη ειδικής μαθητικής ταυτότητας.
Δ. Τα Δημοτικά Σχολεία του  Παληού , Ν .Καρβάλης, Φιλίππων και Χρυσούπολης  θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης οικειοθελώς


 Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των μαθημάτων, ο συνοδός εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής υποχρεούται να έχει μαζί του συμπληρωμένη την κατάσταση συμμετοχής των μαθητών/τριών του σχολείου (επισυνάπτεται υπόδειγμα κατάστασης συμμετοχής)

Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
•             μαγιό (κατά προτίμηση αθλητικό)
•             κολυμβητικό σκουφάκι
•             πετσέτα ή μπουρνούζι
•             σαγιονάρες (κατά προτίμηση πλαστικές, για την αποφυγή ολισθηρότητας)
•             γυαλάκια κολυμβητηρίου (προαιρετικά)
•             σαμπουάν και αφρόλουτρο
•             μάλλινο σκουφάκι για την προστασία του κεφαλιού μετά το μάθημα.

Β. Επίσης  σας αποστέλλουμε τους κανονισμούς λειτουργίας και υγιεινής των κολυμβητηρίων που θα πρέπει να τηρούν οι μαθητές/τριες κατά την διάρκεια του μαθήματος.

1.Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν μόνο τα αποδυτήρια για να αλλάζουν τα ρούχα τους. Πριν εισέλθουν στην κολυμβητική δεξαμενή θα πρέπει να κάνουν πολύ καλό λουτρό καθαριότητας, χρησιμοποιώντας μόνο νερό και όχι σαπούνι η σαμπουάν ,και να περάσουν από την δεξαμενή απολύμανσης των ποδιών
2.Το σκουφάκι της κολύμβησης ,πρέπει να το φορούν κατά την είσοδο και να το βγάζουν μετά την έξοδό τους από το νερό.
3.Χρήση της τουαλέτας πριν από το μάθημα και κατά την διάρκεια του γίνεται με άδεια.
4.Η είσοδος των μαθητών στο νερό πρέπει να γίνεται προσεκτικά από τις σκάλες η από τους βατήρες, αφού δοθεί η εντολή από τους καθηγητές Φ.Α και αφού πρώτα ελέγξουν σχολαστικά τον χώρο μήπως υπάρχει άλλος κολυμβητής.
5.Την ώρα της κολύμβησης οι μαθητές πρέπει να κολυμπούν ήρεμα να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια προς όλους να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του κολυμβητηρίου και να θυμούνται ότι ο χώρος δεν είναι μόνο δικός τους αλλά και των άλλων.
6.Το φτύσιμο και το φύσημα της μύτης γίνεται στην υπερχείλιση της πισίνας.
7.Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας απευθύνεται αμέσως στον καθηγητή προπονητή.
    ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
1.Η είσοδος στον χώρο του κολυμβητηρίου των ασκουμένων χωρίς σαγιονάρες και των μη ασκουμένων.
2.Η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων στον χώρο της πισίνας.
3.Το τρέξιμο και τα παιχνίδια στον χώρο των περιμετρικών διαδρομών και στον χώρο της πισίνας .Υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουν.
4.Η είσοδος στο νερό, χωρίς να δοθεί η εντολή των καθηγητών Φ.Α-προπονητών.
Οι κολυμβητές πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους του κολυμβητηρίου καθαρούς, όπως τους προσωπικούς τους χώρους. Η έννοια της καθαριότητας είναι στενά συνδεδεμένη με τις έννοιες Αθλητισμός-Υγεία-Πολιτισμός.
Τι πρέπει να προσέχουν όσον αφορά το φαγητό πριν το μάθημα κολύμβησης:
Η  κολύμβηση, για λόγους ασφάλειας, επιτρέπεται αφού έχουν περάσει τουλάχιστον τρεις (3) ώρες από το τελευταίο γεύμα.
•             Όταν έχουν την πρώτη και δεύτερη ώρα κολύμβηση, είναι προτιμότερο να μην πιούν γάλα το πρωί, αλλά να μην ξεχάσουν να φάνε κάτι ελαφρύ.
•             Όταν έχουν την τρίτη και τέταρτη ώρα κολύμβηση , τρώνε το πρωινό τους και μπορούν μετά το μάθημα της κολύμβησης να φάνε το «δεκατιανό» τους.
•             Όταν έχουν την πέμπτη και έκτη ώρα κολύμβηση , τρώνε κανονικά το πρωινό τους και στο πρώτο μεγάλο διάλειμμα μπορούν να φάνε ένα ελαφρύ σνακ. Πρέπει να αποφεύγουν τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες, τα κρουασάν σοκολάτας, τα γεμιστά τσουρέκια με κρέμα και γλάσο, τα πατατάκια και όλα τα συναφή προϊόντα.Τα μαθήματα της κολύμβησης θα διεξαχθούν στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου